Топола, 34310 | 0648539163

Blog Post

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Комисија за спровођење јавног конкурса

за финансирање пројеката удружења  

из области пољопривреде из

буџета АРРТ ДОО Топола

Број: 27/2021

Датум: 24.05.2021. године

ТОПОЛА

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења из области пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката у области подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са роком реализације до 31.12.2021. године.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Топола и Статутом имају дефинисане циљеве и активности које се односе на унапређење пољопривреде и руралног развоја.

Вредност опредељених средстава у буџету је 1.160.000,00 динара. Максимални износ средстава по учеснику Конкурса је дефинисан Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину број 020-198/2021-05-I од од 27.04.2021. године („Службени гласник СО Топола” број 6/2021).

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:

  • пријавни образац;
  • попуњен образац описа пројекта;
  • фотокопију Решењa о регистрацији  удружења код АПР;
  • фотокопију Статута Удружења.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : „Пријава на Конкурс за финансирање пројеката – Удружења из области пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола за 2021. годину“.

Пријаве се достављају лично у канцеларији АРРТ ДОО Топола или поштом на адресу:

Агенција за рурални развој општине Топола

Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења  из области пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола

34310 Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.

Рок за подошење пријава је закључно са 07.06.2021. године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружења уз пријаву на конкурс, прилажу документацију прописану конкурсом, као и додатну документацију на захтев Комисије.

             Јавни конкурс, пријавни образац и образац описа пројекта се објављују на званичној интернет презентацији АРРТ ДОО Топола (www.аrr.rs).

Критеријуми за оцењивање су:

Редни бројТип критеријума за изборБодови
1Број година рада на територији општине Топола0-20
2Важност пројекта од 0 до 30 бодова0-20
3Законски заступник удружења је жена0-10
4Материјална и кадровска опремљеност удружења0-10
5Реализацију предложеног пројекта спроводи Удружење из области пољопривреде са седиштем на територији општине Топола0-20
6Структура извора финансирања предложеног пројекта0-10
7Усклађеност пројекта са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола0-10

Комисија ће на основу утврђених критеријума сачинити ранг листу подносилаца уредних и благовремених пријава и вредност одобрених средстава и доставити је директору АРРТ ДОО Топола, а која ће бити објављена на порталу АРРТ ДОО Топола.

Подносилац пријаве има право на приговор у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет презентацији АРРТ ДОО Топола.

По коначности ранг листе и Одлуке о избору пројекта, Директор АРРТ ДОО Топола ће закључити уговоре о финансирању/суфинансирању пројекта са изабраним Удружењима. Исплата средстава удружењима врши се на основу поднетих захтева за средства са пропратном документацијом.

Комисија за споровођење  јавног конкурса за

финансирање пројеката удружења  из области

пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола

Оливера Павловић с.р.

Марија Обрадовић с.р.

Драгана Радивојевић с.р

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ И ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

                                                                                                                             

Related Posts