Топола, 34310 | 0648539163

Blog Post

Подршка младим пољопривредницима.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку младим пољопривредницима у 2019. години.

Овај вид подршке наишао је на велико интересовање младих пољопривредника са територије општине Топола пре свега због модела финансирања потенцијалне инвестиције. Укратко речено модел је тај да млади пољопривредник конкурише по предрачуну, а ако Управа за аграрна плаћања донесе решење о одобравању онда уплаћује 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, а млади пољопривредник је дужан да уплати добављачу остатак потребних средстава по предрачуну и реализује инвестицију.

Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник до 40 година, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара 2018. године и налази се у активном статусу.

Битно је напоменути да је један од услова који је претходно био прописан а то је да млади пољопривредник није био члан пољопривредног газдинства више није услов, тако да сада постоји већи број потенцијалних младих пољопривредника који могу конкурисати.

Такође је потребно испунити елиминационе услове Јавног позива као што су: да није до сада користио подстицаје за младе пољопривреднике по Јавним позивима Управе за аграрна плаћања, одређени број хектара биљне производње односно одређени број сточног фонда уписан у Управи за трезор, измирене доспеле обавезе по основу јавних прихода (Локална пореска управа и Управа прихода) и остале прописане Јавним позивом.

У зависности од типа пољопривредне производње млади пољопривредник мора ускладити потенцијалну инвестицију у складу са табелом прихватљивих инвестиција односно са својом пољопривредном делатношћу којом се бави или планира. Потом од добављача се узима предрачун за предмет инвеситиције који је у складу са поменутом табелом и изјава да може да испоручи предмет инвестиције у року од 150 дана од издавања предрачуна.

Такође је потребно узети потврде о измиреним јавним приходима (Локална пореска управа и Управа прихода), оргинал извода из матичне књиге рођених подносица захтева, као и потврду одељења за пољопривреду општине Топола да за предмет инвестиције није користио локалне подстицаје.

Документа за рангирање су уколико поседује средњу односно вишу/високу стручну спему из области пољопривреде оверена копија дипломе, уколико је ожењен/удата и има децу попуњава се изјава и прилажу се фотокопије извода из матичне књиге рођених за чланове уже породице.

То се све сакупља и попуњава се образац пријаве са бизнис планом. Ту је још потребно да зна податке када је основано газдинство, број наменског рачуна. Образац се може попунити у Агенцији за рурални развој општине Топола или одељењу за пољопривреду општине Топола и послати потом целокупна документација на адресу донатора.

Напомињемo да је Јавни позив обиман и препоручујем да се млади пољопривредник који размишља о конкурисању најпре јави у одељење за пољопривреду општине Топола или Агенцију за рурални развој општине Топола за додатно информисање и помоћ.

За сада постоји велико интересовање младих пољопривредника са наше територије који испуњавају услове, углавном за машине за заштиту биља, обраду земљишта, набавку сточног фонда, пластеничу производњу, противградне мреже, бераче вишања и остале инвестиције.

Related Posts