Топола, 34310 | 0648539163

Blog Post

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА АРРТ ДОО ТОПОЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката у области подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са роком реализације до 31.12.2023. године.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Топола и Статутом имају дефинисане циљеве и активности које се односе на унапређење пољопривреде и руралног развоја.

Вредност опредељених средстава у буџету је 1.160.000,00 динара. Максимални износ средстава по учеснику Конкурса је дефинисан Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину број 326-82/2023-05-I од од 26.06.2023. године („Службени гласник СО Топола” број 24/2023).

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:

  • пријавни образац;
  • попуњен образац описа пројекта;
  • фотокопију Решењa о регистрацији удружења код АПР;
  • фотокопију Статута Удружења.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : „Пријава на Конкурс за финансирање пројеката – Удружења из области пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола за 2023. годину“.

Пријаве се достављају лично у канцеларији АРРТ ДОО Топола или поштом на адресу:


Агенција за рурални развој општине Топола

Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења из области пољопривреде из буџета АРРТ ДОО Топола

34310 Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.

Рок за подошење пријава је закључно са 24.07.2023. године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружења уз пријаву на конкурс, прилажу документацију прописану конкурсом, као и додатну документацију на захтев Комисије.

Јавни конкурс, пријавни образац и образац описа пројекта се објављују на званичној интернет презентацији АРРТ ДОО Топола (www.аrr.rs).

Критеријуми за оцењивање су:

Редни бројТип критеријума за изборБодови
1Број година рада на територији општине Топола0-20
2Важност пројекта од 0 до 20 бодова0-20
3Законски заступник удружења је жена0-10
4Материјална и кадровска опремљеност удружења0-10
5Реализацију предложеног пројекта спроводи Удружење из области пољопривреде са седиштем на територији општине Топола0-20
6Структура извора финансирања предложеног пројекта0-10
7Усклађеност пројекта са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола0-10

Комисија ће на основу утврђених критеријума сачинити ранг листу подносилаца уредних и благовремених пријава и вредност одобрених средстава и доставити је директору АРРТ ДОО Топола, а која ће бити објављена на порталу АРРТ ДОО Топола.

Подносилац пријаве има право на приговор у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет презентацији АРРТ ДОО Топола.

По коначности ранг листе и Одлуке о избору пројекта, Директор АРРТ ДОО Топола ће закључити уговоре о финансирању/суфинансирању пројекта са изабраним Удружењима. Исплата средстава удружењима врши се на основу поднетих захтева за средства са пропратном документацијом.

Линк за преузимање документације:
Пријавни образац и образац описа пројекта АРР 2023

Related Posts